3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 1, 1-3; 6-12

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Zamyslenie

1. Svätý apoštol národov Pavol píše: „…aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe.“ Koľkokrát nám práve komplexy menejcennosti, sebaľútosť, myšlienky beznádeje, skleslosti a malomyseľnosť „rozbíjajú“ to, čo chce v nás vykonať Duch Svätý, čiže rozvíjať svoju činnosť v nás. Preto sa treba veľmi brániť všetkému, čo prichádza zvonku alebo i z vlastnej mysle, alebo priamo od Zlého, čo by chcelo brániť pôsobeniu Ducha Svätého v nás.

2. Veľmi často sa ako kňaz stretávam s tým, že sú to práve vnútorné zranenia, rôzne postoje, vety, prístupy najbližších, ktorí nepôsobili, ako chcel Duch Svätý, ale boli skôr nástrojom svojho egoizmu alebo i priamo Zlého, ak si nedávali pozor a nerozlišovali, od koho pochádzali vnuknutia, ktoré mali. Že sú to práve vnútorné zranenia, komplexy menejcennosti a z toho prameniace spôsoby a schémy myslenia, ktoré sú niekedy hlboko zakorenené a ktoré bránia pôsobeniu Ducha Svätého v nás.

3. Skutočná pokora spočíva v poslušnosti Duchu Svätému neprijať myšlienky malomyseľnosti, komplexov menejcennosti a sebaľútosti a veľmi citlivo počúvať, čo chce Duch Svätý v nás konať, aby nás naučil NOVÉMU SPÔSOBU MYSLENIA.

Otázky na zamyslenie: Často sa ľutujem ? Často sa zaoberám tým, že ma druhí nechápu? Stiahnem sa do svojho vnútra, aby som sa nemusel vyrovnávať so svojimi zraneniami ? Nerozvíjam a neživím v sebe komplexy a sebaľútosť, aby som tým uspokojoval svoje zranené ja ?


Drahá Matka, Panna Mária, sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu.

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti