3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 65, 17-21

Toto hovorí Pán: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z Jeruzalema mesto plesania a z jeho obyvateľov ľud radosti. A budem plesať nad Jeruzalemom, tešiť sa budem zo svojho ľudu; už tam nebude počuť plač ani bolestné volanie. Nebude tam dieťa, čo žije len niekoľko dní, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, lebo najmladší zomrie ako storočný, a kto sa nedožije sto rokov, bude prekliaty.

Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich ovocie.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

  1. Veľmi veľa teológov a ľudí sa dnes zamýšľa nad tým, prečo sa toto všetko, čím momentálne prechádzame deje. Mnohí odpovedajú na otázku, či je toto Boží trest alebo nie je. A vidíme toľko odpovedí. Zdá sa mi, že je zbytočné od stola filozofovať. Slovo teológia pochádza z gréckych slov, ktoré v preklade znamenajú poznanie Boha. Svätý apoštol Ján hovorí, že kto miluje, pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha (porov. 1 Jn 4, 7-8). Teda Boha skutočne poznávame vtedy, keď máme účasť na jeho prirodzenosti prostredníctvom lásky. Ak nemilujeme, máme iba určité informácie, ale nie poznanie Boha prostredníctvom lásky. Myslím, že stačí, keď si úprimne kľakneme pred kríž alebo Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a budeme prosiť o odpoveď. Určite ju dostaneme, každý, kto úprimne otvorí srdce pred Bohom.
  2. Isté je, že nič sa nedeje náhodou, ako o tom hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi v učení o Božej prozreteľnosti (č. 302 – 305).
  3. Isté je, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré, ako o tom hovorí svätý apoštol Pavol (porov. Rim 8, 28). Čiže všetko, čo sa teraz deje, ak to pochopíme správne a pochopíme, že nás to môže zmeniť k lepšiemu, bude slúžiť na dobré.
  4. Duch Svätý cez proroka Izaiáša hovorí o tom, že tvorí nové nebo a novú zem. Je to popísanie nebeského Jeruzalema, večnej radosti v nebi pre spasených. My sa môžme spýtať: „Čo si Pane praješ urobiť nové v našom živote, v našom spoločenstve, v našej farnosti, v našej krajine, národe? K čomu nás všetkých týmito okolnosťami a situáciami chceš priviesť?“

Otázky na zamyslenie: Čomu sa venujem viac: „filozofovaniu“ alebo skutočnej láske k Bohu a blížnym? Dávam rýchle odpovede alebo pokorne počúvam Ducha Svätého, čo mi chce povedať? Som malomyseľný a naplnený strachom alebo nechám Ducha Svätého, aby ma upevnil? Som ustráchaným kresťanom alebo dôverujem Bohu? Beriem aj v tejto situácii na plecia svoj každodenný kríž?

 


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti