3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 24-43

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“ Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“ Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

Upraviť článok

Náhľad(otvára sa na novej karte)

Zamyslenie

1. Prečo sa v tomto evanjeliu píše, že kým ľudia spali, prišiel nepriateľ a prisial medzi pšenicu kúkoľ? Prečo sa výslovne píše, že kým ľudia spali? To znamená, že neboli v bdelom stave, nedávali pozor a práve vtedy zasiahol nepriateľ, ktorého Pán Ježiš označuje ako diabla. Je to veľká výzva k bdelosti. Keď sme ostražití, diabol toľko nezmôže. On má veľmi rád, keď sú kresťania duchovne „ospalí“, oslabení, keď dokonca neveria, že vôbec existuje alebo veria iba teoreticky, ale prakticky nepripúšťajú, že môže pôsobiť na konkrétnych miestach alebo v konkrétnych situáciách. Možno to prirovnať k vojakom na stráži. Kým dávajú pozor, kým im srdce horí za vec ochrany a obrany, nepriateľ nemá takú šancu. Keď zdriemnu, vtedy má šancu. Je to výzva byť ostražitý, pretože nepriateľ NIKDY NESPÍ.  On „neodcestoval na Maiami“, nechodí na dovolenky ani neodbehne „na kávu“. On neustále čaká na vhodnú príležitosť. Blahoslavení sú tí, ktorých Pán nájde pri svojom príchode bdieť (porov. Lk 12, 37).

2. Preto sa tu stretávame aj s kategóriami ako duchovná bdelosť a duchovný spánok. V teológii svätého apoštola Pavla sa hovorí o tom, aby sme sa prebudili zo sna, čo znamená, aby sme uznali realitu v duchovnom živote, že existuje hriech, existuje pokušenie, existuje pokušiteľ a my sa nachádzame v duchovnom zápase. Aby sme neodmietali túto realitu. Kresťania môžu buď prijať túto pravdu našej viery a postaviť sa jej tvárou v tvár, alebo ju odmietnuť aj tým spôsobom, že sa ňou vôbec nebudú zaoberať, že ju budú ignorovať. To však neznamená, že pokušenia prestanú existovať a že Zlý prestane účinkovať. Práve naopak, on je šťastnejší, že sa v jeho existenciu neverí. Vtedy môže potichu konať svoje dielo. Ako zlodej, ktorý počas noci ničí, zabíja a kradne (porov. Jn 10, 10). Je šťastný, keď môže konať nepozorovane. Nemá rád svetlo reflektorov a nemá rád, keď jeho počínanie a jeho spôsoby vychádzajú najavo, pretože vtedy si ľudia ako pred zlodejmi zabezpečia svoje príbytky, sú ostražitejší, dávajú veci vyhlasovať v obecných a mestských rozhlasoch a podobne. Keď toto pochopíme, začneme duchovne bdieť, koľko len budeme môcť.

Otázky na zamyslenie: Snažím sa byť duchovne bdelý alebo som dosť spohodlnel? Pripúšťam, že tu existuje duchovný zápas? Snažím sa aj vo svojom živote analyzovať, kde a akým spôsobom mi „tečie voda do člna“? Rozmýšľam nad systémom duchovnej obrany? Nepremohol ma pokušiteľ veľakrát iba preto, že som bol povrchný a nepoučil som sa zo situácií, ktoré som už zažil?

Predsavzatie: Budem si často opakovať vetu zo Svätého písma, aby som si pripomínal túto realitu a povzbudzoval sa do duchovnej bdelosti a aby mi cez ňu Duch Svätý dával silu: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia (Mt 26, 41). Alebo: Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna (porov. Rim 13, 11).

Drahá Matka, Panna Mária, sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu.

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti