3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 8 – 3, 4

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím; a nebuď spurný
ako tento spurný dom; otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám.“ Vtom som
videl ruku vystretú ku mne a v nej zvitok knihy. Rozvinul ho predo mnou
a bol popísaný znútra i zvonka; boli na ňom napísané žalospevy,
vzdychania a beda. Tu mi povedal: „Syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou; zjedz tento zvitok a choď a hovor synom Izraela.“ Otvoril som ústa a on mi dal zvitok zjesť. Potom mi povedal: „Syn človeka, zjedz ho a tvoje vnútro sa naplní týmto zvitkom, ktorý ti dávam.“ Zjedol som ho teda a v ústach mi bol sladký ako med. On mi povedal: „Syn človeka, choď k domu Izraela a hovor im moje slová.“

Zamyslenie

Pán hovorí prorokovi Ezechielovi: Nebuď spurný ako tento spurný dom, ale počúvaj, čo ti hovorím, a prijmi všetko, čo ti dám… Áno, nebuď spurný. Pán má problém s našou spurnosťou, s naším egom, s našou pýchou. Lebo jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami, jeho spôsoby nie sú našimi spôsobmi. Preto máme dve možnosti: buď sa vzbúriť voči Bohu, vyčítať mu, ignorovať jeho hlas alebo ho počúvnuť, aj keď je nám mnohokrát nepríjemný.

Keď ho počúvneme, keď začneme konať, jeho pôsobenie poznáme podľa toho, že do nás postupne prichádza pokoj, i keď najskôr sme cítili bázeň alebo aj odpor. Plnením Božej vôle prichádza hlboký, ničím nefalšovaný pokoj, ktorý pochádza jedine od Boha. Pretože on je Knieža pokoja. Šalom.

Otázky na zamyslenie: Som spurný? Snažím sa niekedy počúvať Boží hlas vo svedomí? Som samoľúby (ješitný), urážlivý, nedotknuteľný? Vtláčam Bohu svoje predstavy, myšlienky a spôsoby? Nezamieňam si uspokojovanie vlastného ega s poctivým hľadaním Božej vôle? Prijímam od Boha iba niečo alebo sa snažím plniť Božiu vôľu celú?

Drahá Matka, Panna Mária, sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu.

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň vám želám,

Ivan Barus,

správca farnosti.