Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu.“ Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahámom, Izákom, Jakubom, Jozefom a inými. V textoch evanjelia bližšie spoznávali Pána Ježiša, jeho učenie, vykonané zázraky, dielo vykúpenia. Zamýšľali sa nad posolstvom textov v danej dobe, hľadali odkaz Pána Ježiša pre dnešné dni.

Trojčlenné družstvo v zložení Kristína Vilková, Viktória Kocmanová a Karolína Podoliaková sa dňa 22. marca zúčastnilo dekanátneho kola spomínanej súťaže, ktoré sa konalo v Pastoračnom centre v Senici. Dievčatám sa darilo a umiestnili sa na 1. mieste. V zmysle podmienok postúpili do diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla v Kňazskom seminári v Bratislave. Dievčatá využili všetky získané poznatky, odprezentovali krátku scénku o obetovaní Izáka a umiestnili sa na krásnom 2. mieste. K úspechu im blahoželáme a prajeme, nech získané vedomosti využijú aj v osobnom živote, v budovaní bližšieho vzťahu s Pánom Ježišom.

 

Článok pripravila Štefánia Vymislická