3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 1, 1-9

Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes
Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým
aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u
nich aj u nás: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša
Krista. Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Zamyslenie

1. Svätý apoštol Pavol hovorí: „On vás bude posilňovať až do konca, aby
ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh…“ Áno,
Boh je verný. Niekedy sa zdá, akoby nevidel, akoby nepočul alebo akoby
bol vzdialený. Môžeme to vidieť na stati z evanjelia, keď Pán Ježiš
spal v loďke a okolo bola veľká búrka. Apoštoli si mysleli, že on to nevie. Bola to skúška ich viery a dôvery v Božiu pomoc a v Božieho Syna.
Vyskúšal ich, aby sa cvičili, aby ukázali, nakoľko v neho veria. Vonkajšie
okolnosti nasvedčovali o opaku, ale neustále bola prítomná skutočnosť,
že Pán Ježiš tam bol s nimi, hoci spal. Keď ich viera zoslabla, oni spanikárili a zobudili ho. Vtedy sa prejavila Božia moc: keď pohrozil vetru i vode a ony sa utíšili. Urobil to, aby videli, že je pánom aj nad živlami.
2. Svätá Monika sa roky modlila za svojho syna. Neprestala veriť,
vytrvala v modlitbe, aj keď nevidela výsledky hneď. Pán odmenil jej
vieru, dôveru a vytrvalosť tým, že jej modlitby a obety korunoval
konverziou Augustína, z ktorého sa stal najväčší cirkevný otec na
kresťanskom Západe.
3. Boh je verný, bude vás posilňovať až do konca. Túto vetu svätého
apoštola Pavla si treba neustále pripomínať. Hlavne vtedy, keď začne
kolísať naša viera alebo keď nás bude diabol presviedčať, že Boh nás
opustil alebo zavrhol, alebo nám už nechce pomôcť. Opak je pravdou.
Diabol presviedčal aj Evu a ona podľahla jeho klamstvu. My nepodľahnime
a opakujme si: Verný je Boh. On vás bude posilňovať až do konca.
4. Splnila sa veta, ktorú svätý biskup v Miláne – Ambróz povedal svätej
Monike: „Nie je možné, aby zahynul syn, za ktorého matka preliala toľko
sĺz.“


Otázky na zamyslenie: Aká je moja viera? Nechám sa ľahko premôcť nedôverou a strachom? Počítam s tým, že Boh ma môže aj vyskúšať? Riadim sa iba podľa emócií alebo mám
aj určité pevné zásady podľa právd viery, právd evanjelia? Verím, že Boh
je verný a že ma neopustí, ak ja neopustím jeho lásku? Snažím sa byť vytrvalý? Som vytrvalý v modlitbe? Modlím sa s vierou a dôverou alebo iba s postojom, že veď dáko bude?

Drahá Matka, Panna Mária, sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu.

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám.
Ivan Barus
správca farnosti